Øvrig utvikling

FRAMNÆSKOLLEN
Kollen, som i sin tid ble brukt som parkeringsplass for verftets ansatte, blir nå et friområde med balløkke og fellesarealer. Fra Framnæskollen er det storslagen utsikt i alle himmelretninger. Kollens stedegne vegetasjon skal så langt som mulig beholdes.

FRAMNÆS YACHT CLUB
I forbindelse med etablering av boliger planlegges det å gjenoppbygge det bygget som sto på kaiområdet nord for piren. Nybygget, "Framnæs Yacht Club", vil bli bygget i en etasje og få moderne utforming og funksjon som selskapslokale/serveringssted.

KAI 5
Langs Kai 5 er det som illustrasjonene viser planlagt et næringsbygg mellom kaien og Verkstedveien. Nybygget vil få moderne utforming og bli bygget i en etasje. Bygget vil bli oppført så snart markedssituasjonen tillater.

K1
I reguleringsplanen for Framnæs Midtre er det godkjent et bygg for kontorbasert næringsvirksomhet i tre/fire etasjer nord for Verkstedveien. Nybygget er vist på situasjonsplanen og i illustrasjonene. Bygget vil bli oppført så snart markedssituasjonen tillater.

KAIOMRÅDET OG PIREN
I forbindelse med bygging av boliger vil kaiområdet (Kai 5) og piren bli rehabilitert og åpnet for allmennheten.

SMÅBÅTHAVN
Framnæs Båthavn er etablert og båtplasser er reservert for våre kunder; www.framnesbathavn.no

OVERORDNET MÅLSETTING
Målet er å omskape Framnæs til et multifunksjonelt område som skal romme både bolig, arbeid og fritid. I tråd med intensjonene i "Disposisjonsplan for Framnæsområdet" samt markedsforholdene vil det derfor på sikt bli etablert nye bygninger lenger syd på Framnæs. Noen av disse er vist i illustrasjonene.