top of page
Jordvern handler om å sikre evnen til å produsere mat både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Jordvern handler om å sikre evnen til å produsere mat både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Denne produksjonsevnen sikrer matforsyning på både kort og lang sikt. Et effektivt jordvern må sikre at dyrket og dyrkbar mark fortsatt skal brukes til matproduksjon og ikke bli omdisponert til andre formål.

 

Kun 3 % av Norges totale areal er dyrket, men i Vestfold utgjør dyrket mark 20 % av arealet. Rundt Vestfolds byer og tettsteder finnes de mest produktive jordbruksområdene.

 

Det er derfor et felles ansvar å sikre nettopp disse arealenes produksjonspotensial også for fremtidige generasjoner.

 

Engasjer deg! Mer info: www.jordvern.no

bottom of page